Aktualności


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
1.6. nieposzlakowana opinia;
1.7. posiadanie wyższego wykształcenia: ukończone studia wyższe (studia zawodowe, uzupełniające, studia magisterskie lub studia podyplomowe) na kierunkach: administracja, finanse, ekonomia, rachunkowość i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości budżetowej.
1.8. biegła znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
2) biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
3) umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych, programu księgowego BESTIA,
4) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego.
5) dyspozycyjność,
6) bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie,
2) prowadzenie ewidencji projektów obsługiwanych przez GOPS,
3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań GOPS dla instytucji zewnętrznych w zakresie finansowym,
4) przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w UG,

5) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych dla Gminy i jednostek obsługiwanych,
6) bieżąca analiza planów finansowych, i nadzór nad ich zmianami wykonaniem,
7) przygotowanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów,
8) przygotowanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
9) prowadzenie i zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
10) terminowe i rzetelne sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdań związanych z zajmowanym stanowiskiem,
11) przygotowanie danych związanych z planowaniem budżetu.

 1. Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020r poz. 1320 ze zm.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych
do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO.

 1. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie  do dnia 5.08.2022 roku,  do godz. 12 ºº , pokój 20 (Biuro Podawcze)  lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

 1. a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);
 2. b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. d) prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.