Aktualności


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2022

Data:
Kategoria: Aktualności

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujące w obszary wiejskie.”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Premie na założenie działalności gospodarczej

 I.Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski można składać od 17 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022r. do godziny 1400.

Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia, numer wniosku, liczbę załączników, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych  oraz wskaźników wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

II. Forma wsparcia:

Premia

III. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji.

Warunki udzielenia wsparcia, w tym wskazanie grupy docelowej

  1. Spełnienie warunków oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem, oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w oparciu o Procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz Regulamin Rady.
  2. Spełnienie warunków określonych dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Grupa docelowa: osoby fizyczne.

V. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu znajdują się  na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”. Kryteria wyboru operacji  LGD „Razem dla Rozwoju” w ww. zakresie wymagają wykazania niezbędności kosztów, ich racjonalności, zgodności z przepisami prawa. Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów wyboru projektów w polu B III 1.4. wniosku o przyznaniu pomocy. Wskazane jest dostarczenie dokumentów ułatwiających ocenę kosztów np. oferty cenowe, badanie rynku.

VI. Minimalna punktacja niezbędna do uzyskania dofinansowania

Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 50% możliwej punktacji, tj. min. 40 pkt.

VII.  Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami.

VIII. Kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR

100 000,00zł

– 100 % kosztów kwalifikowalnych dla osób fizycznych.

IX. Limit środków w naborze

900 000,00 zł

X. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki określa Załącznik nr 1 do ogłoszenia

XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Dokumentacja konkursowa, w tym formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy       o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”, na stonie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016 – 2022 znajduje się            na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce LEADER 2014 – 2020

Pobierz załącznik nr 1