Aktualności


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2023

Data:
Kategoria: Aktualności

logo lgd

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujące w obszary wiejskie.”

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Premie na założenie działalności gospodarczej

 1. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:
  Wnioski można składać od 12 kwietnia 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023r. do godziny 14:00.
  Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach) i elektronicznej (excel i pdf) należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia, numer wniosku, liczbę załączników, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych oraz wskaźników wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.
 2. Zakres tematyczny operacji:
  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji.
 3. Forma wsparcia:
  Premia
 4. Wnioskodawca:
  O wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w par. 3 i 4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ze zm.).
 5. Warunki udzielenia wsparcia, w tym wskazanie grupy docelowej
  1. Spełnienie warunków oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem, oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w oparciu o Procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz Regulamin Rady.
  2. Spełnienie warunków określonych dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 6. Kryteria wyboru operacji
  Kryteria wyboru projektu znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”. Kryteria wyboru operacji LGD „Razem dla Rozwoju” w ww. zakresie wymagają wykazania niezbędności kosztów, ich racjonalności, zgodności z przepisami prawa.
  Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów wyboru projektów w polu B III 1.4. wniosku o przyznaniu pomocy. Wskazane jest dostarczenie dokumentów ułatwiających ocenę kosztów np. oferty cenowe, badanie rynku.
 7. Minimalna punktacja niezbędna do uzyskania dofinansowania
  Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 50% możliwej punktacji, tj. min. 40 pkt.
 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia
  Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami.
 9. Kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR
  100 000,00zł – wsparcie udzielane formie premii
 10. Limit środków w naborze
  100 000,00 EUR, co po kursie stałym 4,00 PLN/EUR stanowi 400 000,00 zł.
  UWAGA: limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).
 11. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki
  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej
 12. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Dokumentacja konkursowa, w tym formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”, na stonie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerami
575 225 871, 575 225 873 bądź mailowo poczta@razem-dla-rozwoju.pl Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016 – 2022 znajduje się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce LEADER 2014 – 2020.

Pobierz załącznik nr 1