Aktualności


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2022

Data:
Kategoria: Aktualności

               

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujące w obszary wiejskie.”

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:
Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

I. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:
Wnioski można składać od 6 grudnia 2022 r. do dnia 19 grudnia 2022 r. do godziny 14.00. Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (exel, pdf), należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia, numer wniosku, liczbę załączników, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych oraz wskaźników wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

II. Zakres tematyczny operacji:
Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej

III. Forma wsparcia:
Refundacja części kosztów kwalifikowalnych

IV. Wnioskodawca:
O wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w par. 3 i 4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ze zm.).

V. Warunki udzielenia wsparcia, w tym wskazanie grupy docelowej
1. Spełnienie warunków oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem, oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w oparciu o Procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 oraz Regulamin Rady.
2. Spełnienie warunków określonych dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

VI. Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru projektu (Załącznik nr 5) znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”. Kryteria wyboru operacji LGD „Razem dla
Rozwoju” w ww. zakresie preferują m. in. operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców. Wymagają wykazania niezbędności kosztów, ich racjonalności, zgodności z przepisami prawa. Wskazane jest dostarczenie dokumentów ułatwiających ocenę kosztów np. oferty cenowe, badanie rynku.

VII. Minimalna punktacja niezbędna do uzyskania dofinansowania
Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 50% możliwej punktacji, tj. min. 30 pkt.

VIII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajdują się na stronach internetowych: Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” – www.razem-dla-rozwoju.pl, Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego – www.mazowieckie.ksow.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

IX. Kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR
Od 50 000 zł do 100 000 zł
– 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JSFP,
– 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.

X. Limit środków w naborze
81 250,00 EUR, co po kursie stałym 4,00 PLN/EUR stanowi 325 000,00 zł (całkowita wartość operacji musi wynosić minimum 50.000,00 zł).
UWAGA: limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

XI. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej

XII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Dokumentacja konkursowa, w tym formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”, na stronie internetowej Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego www.mazowieckie.ksow.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerami 575 225 871, 575 225 873 bądź mailowo poczta@razem-dla-rozwoju.pl
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016 – 2022 znajduje się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce LEADER 2014 – 2020.

Pobierz załączniki