Aktualności


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.) oraz  rozdziału 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) , Wójt Gminy Bulkowo   o g ł a s z a   pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo (dwór oraz park dworski):

1. Obręb  NADUŁKI  – zabudowana nieruchomość  gminna oznaczona  nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha.   Dla działki nr ew. 11/19 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr
KW PL1P 00077571/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

2. Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gminna położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, trasa  Bulkowo – Góra. Działka nie jest ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się wpisany do gminnej ewidencji zabytków dwór murowany parterowy z poddaszem użytkowym. Ponadto na działce usytuowana jest zabudowa gospodarcza. Dwór i zabudowania gospodarcze znajdują się w parku dworskim  wpisanym do rejestru zabytków.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

– Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992r., który to plan  obowiązywał  do 2003r. oraz  w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonym uchwałą nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo 07.02.2012r. przedmiotowa działka nr ew.  11/19 położona jest w parku dworskim  z końca XIX wieku wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego: 6, data wpisania: 24.08.1976r. Obecnie na w/w działce znajduje się dwór  z pocz. XX wieku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków. Dwór ten ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków założonej 15 czerwca 2016r.

W zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie prace i roboty przy zabytkach, w jego strefie konserwatorskiej i w sąsiedztwie muszą być prowadzone za zezwoleniem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę nr 260/ XXXIV/ 18  z dnia 27 marca  2018r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata  2017-2025. Przedmiotowa działka nie leży w strefie o ustanowieniu  obszaru rewitalizacji,  który zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

– W budynku gminnym dworku) przez wiele lat funkcjonowała szkoła podstawowa, która z dniem 30.08.2012r. uległa całkowitej likwidacji.

 

– Aktualnie w budynku gminnym  w jednym lokalu zamieszkuje najemca.  Z chwilą podpisania aktu notarialnego przez nowego właściciela nieruchomości (nabywcę), najemca otrzyma lokal zastępczy – na podstawie podpisanego  porozumienia i oświadczenia notarialnego o poddaniu się dobrowolnej egzekucji.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości : pięć  lat  od daty nabycia nieruchomości.

 

5. Informacja o przeznaczeniu do zbycia – nieruchomość przeznacza się  do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Gminy.

 

6. 1. Cena wywoławcza nieruchomości: W oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy majątkowego, cena zabudowanej nieruchomości nr ew. 11/19  po zastosowaniu 50% obniżki od wartości gruntów (grunty – wpisane do rejestru zabytków)  wynosi 573 000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

2.Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

 

7. Obciążenia nieruchomości: nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.

 

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Zawarta jest jedna umowa najmu. Z chwilą sprzedaży najemca otrzyma lokal zastępczy (zostało podpisane porozumienie z najemcą i sporządzone notarialne oświadczenie najemcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji).

 

9. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2020r., o godz. 10.00  w siedzibie          Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, sala 23.

 

10.W przetargu mogą brać udział osoby, które  wniosą wadium w terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu (z zastrzeżeniem par. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ).

 11. a/ Wysokość wadium ustala się na kwotę 30 000,00 zł – słownie: trzydzieści tysięcy złotych

       b/ wadium w określonej wysokości należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Bulkowo:

BS Staroźreby 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030 –w terminie, aby wpłynęło na  konto Gminy najpóźniej  do dnia  05.03.2020r.

c/ wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone,  jednak nie  później  niż  przed  upływem  3  dni,  od  dnia  odwołania,  zamknięcia,  unieważnienia  bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Kandydaci na  nabywcę przedmiotowej nieruchomości winni posiadać na dzień przetargu (przedłożyć komisji przetargowej) uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków  program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości – art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm).

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w umowie sprzedaży przedmiotowego zabytku   wpisanego do rejestru zabytków, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku będzie  nałożony  na nabywcę  obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie  niezbędnych prac konserwatorskich – w zakresie  parku, takich jak: zabiegi konserwatorskie na drzewostanie,  a w zakresie dworu : remont i rewaloryzacja.  Zalecany przez WUOZ  sposób użytkowania dworu – mieszkalny.

 

12. W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu lub pełnomocnictwa                      z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską  (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w przetargu jednego ze współmałżonków wymaga okazania pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w przetargu ze środków pochodzących ze wspólnego majątku za cenę ustaloną w przetargu.

 

13. 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.

2. Nabycie nieruchomości przez osoby prawne  wymaga przedłożenia pełnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Nabycie nieruchomości przez Spółkę Cywilną wymaga przedłożenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.

 

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. – w tym przypadku nie może być niższe niż  5800,00 zł

 

16. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, wadium podlega przepadkowi. Wadium ulega również przepadkowi, w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

17. Koszty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.) ponosi w całości nabywca nieruchomości.

 

18. Z dniem 26.11.2019r. upłynął termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo  w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).

 

19. Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać  jak niżej:

  1. Pan Tomasz Kolczyński – Sekretarz Gminy, tel. 24 265 20 13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
  2. Pani Elżbieta Goleniewska – Inspektor ds. komunalnych i realizacji programów gminnych – tel. 24 265-20-13 wew. 19, goleniewska@bulkowo.pl

 

20.  Wójt Gminy Bulkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

 

21. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1,  a także zamieszczone  na stronie internetowej tut. urzędu: www.bulkowo.pl  i w Biuletynie  Informacji Publicznej.   Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono  w prasie codziennej   ogólnokrajowej tj. Gazecie Wyborczej – wydanie z dnia 10.01.2020r. (na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu).

Pobierz ogłoszenie