Aktualności


Ogłoszenie o przetargu

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie  art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28, art. 38, art. 39  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Bulkowo  o g ł a s z a  d r u g i  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, położenie nieruchomości, jej powierzchnia, cena wywoławcza, wysokość wadium:

1.1 Obręb 0033 Worowice –  nieruchomość gminna oznaczona nr ew. 84/9 o pow. 1284 m².  Dla działki nr ew. 84/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00064456/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

 • Cena wywoławcza: 35.950,00 zł
 • Wadium: 3.595,00 zł

1.2. Obręb 0033 Worowice –  nieruchomość gminna oznaczona nr ew. 84/10 o pow. 1308 m². Dla działki nr ew. 84/10 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P 00064456/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

 • Cena wywoławcza: 37.930,00 zł
 • Wadium: 3.793,00 zł

1.3. Obręb 0033 Worowice –  nieruchomość gminna oznaczona nr ew. 84/11 o pow. 989 m². Dla działki nr ew. 84/11 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P 00064456/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

 • Cena wywoławcza: 26.700,00 zł
 • Wadium: 2.670,00 zł

1.4. Obręb 0033 Worowice – nieruchomość gminna oznaczona nr ew. 84/12 o pow. 925 m². Dla działki nr ew. 84/12 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P 00064456/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

 • Cena wywoławcza: 32.370,00 zł
 • Wadium: 3.237,00 zł

mapa z zaznacznoną nieruchomością

 1. Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, położone przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. W sąsiedztwie działek jest budynek mieszkalny i grunty niezabudowane.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć energetyczna. Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i krzewami. Nad częścią działki nr 84/9 przebiega linia energetyczna. Ponadto na działce 84/9 znajduje się stary budynek gospodarczy z cegły pełnej. Natomiast na działce nr 84/11 jest piwniczka porośnięta zaroślami. W sąsiedztwie działek jest budynek mieszkalny i grunty niezabudowane.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo Nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992r., który to plan obowiązywał do 2003r. oraz w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Nr 237/XXXI/02 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30.09.2002r. oraz zmianą Studium w zakresie elektrowni wiatrowych zatwierdzonego uchwałą Nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 07.02.2012r., przedmiotowe działki położone są na terenach adaptacji, przekształceń porządkowania i intensyfikacji układu urbanistycznego o dominacji funkcji mieszkaniowo usługowej. Przedmiotowe działki położone są w fragmencie na terenie otoczenia wpisanego do rejestru zabytków (pas około 10 metrów od strony zespołu dworskiego).

Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę Nr 260/XXXIV/18 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bulkowo na lata 2017-2025. Wyżej wymienione działki nie leżą w strefie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji, która zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leżą w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z potrzebami nabywcy.
 2. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Gminy.

 1. Obciążenia nieruchomości: nieruchomości są wolne od obciążeń hipotecznych, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i IV Księgi Wieczystej wolny od wpisów.
 2. Termin poprzedniego przetargu: I przetarg odbył się 3.03.2021 r.
 3. Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

 Przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 84/9, 84/10, 84/11, 84/12 odbędzie się w dniu 2 września 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.),  postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 Osoby, które zgłoszą się w dniu przetargu będą musiały okazać się dowodem osobistym  w celu stwierdzenia tożsamości, przedstawić do wglądu dowód wpłaty wadium oraz wpisać się na listę uczestników przetargu. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego  osoby te będą musiały okazać się paszportem.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 roku (piątek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bulkowo nr: 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg – dz.nr (podać nr działki) – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek  razy wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się w dniu i miejscu przetargu lub stawiając się do   przetargu nie dokona postąpienia albo nie stawi się w dniu i w miejscu wyznaczonym na zawarcie umowy lub stawiając się nie zawrze umowy lub odmówi jej zawarcia – wadium przepada a Gmina zachowuje prawo do zatrzymania wadium.

W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie Spółki Cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100). Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

Koszty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.) ponosi w całości Nabywca nieruchomości

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać  jak niżej:

 1. Pani Aniela Kopaczewska – Sekretarz Gminy, tel. 24 265-20-13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
 2. Pani Elżbieta Goleniewska – Inspektor ds. Komunalnych i realizacji programów gminnych –  tel. 24 265-20-13 wew. 19, e.goleniewska@bulkowo.pl

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bulkowo.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej tj. Tygodnik Płocki – wydanie z dnia 27 lipca 2021 r. (na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu).

Wójt Gminy Bulkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie