Aktualności


Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

 

Na podstawie  art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) oraz  rozdziału 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Bulkowo o g ł a s z a o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo – dwór oraz park dworski w Nadułkach:

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej i katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

Zbudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Nadułki, oznaczona  nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha. Dla nieruchomości nr ew. 11/19 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr KW PL1P 00077571/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

 

 1. Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gminna położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, trasa Bulkowo – Góra. Działka nie jest ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się wpisany do gminnej ewidencji zabytków dwór murowany parterowy z poddaszem użytkowym. Ponadto na działce usytuowana jest zabudowa gospodarcza. Dwór i zabudowania gospodarcze znajdują się w parku dworskim wpisanym do rejestru zabytków.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

– Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992 r., który to plan obowiązywał do 2003r. oraz w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonym uchwałą nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z 07.02.2012 r., przedmiotowa działka nr ew. 11/19 położona jest w parku dworskim z końca XIX wieku wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego: 6, data wpisania: 24.08.1976r. Obecnie na w/w działce znajduje się dwór z pocz. XX wieku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków. Dwór ten ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków założonej 15 czerwca 2016 r.

W zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie prace i roboty przy zabytkach, w jego strefie konserwatorskiej i w sąsiedztwie muszą być prowadzone za zezwoleniem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę nr 260/ XXXIV/ 18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017-2025. Przedmiotowa działka nie leży w strefie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji, który zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

– W budynku gminnym (dworku) przez wiele lat funkcjonowała szkoła podstawowa, która z dniem 30 sierpnia 2012 r. uległa likwidacji.

– Aktualnie w budynku gminnym (dworku) w jednym lokalu zamieszkuje najemca. Z chwilą podpisania aktu notarialnego przez nowego właściciela nieruchomości (nabywcę), najemca otrzyma lokal zastępczy – na podstawie podpisanego porozumienia i oświadczenia notarialnego o poddaniu się dobrowolnej egzekucji.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości : pięć lat od daty nabycia nieruchomości.

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia – nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie rokowań.

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Gminy.

 

 1. 1). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 492780,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

2).Cena nieruchomości zbywanej w drodze rokowań podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

 1. Obciążenia nieruchomości: nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Zawarta jest umowa najmu z jednym najemcą. Z chwilą sprzedaży najemca  otrzyma lokal zastępczy.

9.Terminy przeprowadzonych przetargów: pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 2.10.2018r., drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 18.03.2019r.

 

 1. Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:

1) Warunkiem przystąpienia do rokowań jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (w załączeniu – druk  zgłoszenia udziału w rokowaniach), które powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia zgłoszenia,

– kopię dowodu wpłaty zaliczki,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

– proponowaną cenę (nie niższą niż 492780,00 zł) i sposób jej zapłaty;

– własnoręczny podpis;

Ponadto osoby przystępujące do rokowań winni załączyć uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości – art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.).

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w umowie sprzedaży przedmiotowego zabytku wpisanego do rejestru zabytków, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku będzie nałożony na nabywcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich – w zakresie parku, takich jak: zabiegi konserwatorskie na drzewostanie, a w zakresie dworu: remont i rewaloryzacja. Zalecany przez WUOZ sposób użytkowania dworu – mieszkalny.

 

2) Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej – dwór oraz park dworski w Nadułkach – nie otwierać przed terminem rokowań tj. przed 10 lipca 2019r. – godz. 10.00 ” w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, pokój nr 19 – najpóźniej do dnia 4 lipca 2019r. do godz. 15.00.

 

Druk zgłoszenia udziału w rokowaniach można uzyskać w Urzędzie Gminy Bulkowo lub na stronie internetowej : www.bulkowo.pl

 

 1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań:

Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, po opublikowaniu ogłoszenia o rokowaniach.

 

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: rokowania odbędą się w dniu 10 lipca 2019r., o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, sala 23.

 

13.1) W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę w terminie określonym w ogłoszeniu o rokowaniach (z zastrzeżeniem § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.).

 

2)Zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy

sprzedaży ustalono w wysokości 25000,00 zł – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Bulkowo nr: 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030, Bank Spółdzielczy Staroźreby, Oddział Bulkowo –najpóźniej do dnia 4 lipca2019r.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy  Bulkowo. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań, zaliczka podlega przepadkowi.

 

15.Osoby biorące udział w rokowaniach winny w dniu rokowań okazać Komisji do przeprowadzenia rokowań:

– dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych;

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego;

 

16.Gmina Bulkowo zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

17.W rokowaniach można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu rokowań lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania o rokowaniach. W przypadku osób  pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do rokowań wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w rokowaniach jednego ze współmałżonków wymaga okazania pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w drodze rokowań ze środków pochodzących ze wspólnego majątku za cenę ustaloną w przetargu.

 

 1. 18. 1) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 2278) i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.

2). Nabycie nieruchomości przez osoby prawne wymaga przedłożenia pełnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

3). Nabycie nieruchomości przez Spółkę Cywilną wymaga przedłożenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.

 

19.Koszty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.) ponosi w całości nabywca nieruchomości.

 

 1. Z dniem 24.07.2018r. upłynął termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.).

 

 1. 21. Szczegółowe informacje o rokowaniach można uzyskać jak niżej:
 1. Pan Tomasz Kolczyński – Sekretarz Gminy, tel. 24 265 20 13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
 2. Pani Maria Jakubiak – Inspektor ds. rolnych i gospodarki nieruchomościami – tel. 24 265-20-13 w 23, rolnictwo@bulkowo.pl

 

 1. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu www.bulkowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na:

– ogloszenia.plock.pl

– portalenieruchomosci.pl

– domy.pl

– morizon.pl

– oferty.net

– gratka.pl

– facebook.com

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach zamieszczono w prasie codziennej ogólnokrajowej tj. Gazecie Wyborczej – wydanie z dnia 8 maja 2019r. (na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem).

 

Pobierz zgłoszenie udziału w rokowaniach