Aktualności


Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie  art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2,  art. 40 ust. 1, pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Bulkowo  o g ł a s z a  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo (pierwszy przetarg odbył się 28.09.2020 r., drugi przetarg odbył się 14.12.2020 r.).

1. Obręb  NADUŁKI  – niezabudowana nieruchomość  gminna oznaczona  nr ew. 11/6 o pow. 1,45 ha.  Dla działki nr ew. 11/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr KW PL1P 00085276/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

2. Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gminna, oznaczona nr ew. 11/6 o pow. 1,45 ha. – ( RIIIa  o pow. 1,28 ha, RIIIb o pow. 0,17 ha). Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Położona jest na zachód od drogi prowadzącej przez wieś, dojazd drogą nieutwardzoną, graniczy z nieruchomościami użytkowanymi rolniczo oraz od strony południowej z gruntami zadrzewionymi i zalesionymi.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka nr ew. 11/6 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992 r., który to plan obowiązywał  do 2003r. oraz  w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą nr 237/XXXII/02 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30.09.2002 r. oraz zmianą Studium w zakresie elektrowni wiatrowych zatwierdzonych uchwała nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 7.02.2012r.   przedmiotowa działka położona jest na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę Nr 260/XXXIV/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017-2025. Przedmiotowa działka nie leży w strefie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji, która zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

4Termin zagospodarowania nieruchomości:  zgodnie z potrzebami nabywcy.

5. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Gminy.

6. 1. Cena wywoławcza nieruchomości: W oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy majątkowego, cena niezabudowanej nieruchomości nr ew. 11/6 wynosi 66 300,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

2.Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

7. Obciążenie nieruchomości: nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

9. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2021r., o godz. 12.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

10. W przetargu mogą brać udział osoby, które  wniosą wadium w terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu (z zastrzeżeniem par. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

      a/ Osoby, które zgłoszą się w dniu przetargu będą musiały okazać się dowodem osobistym  w celu stwierdzenia tożsamości, przedstawić do wglądu dowód wpłaty wadium oraz wpisać się na listę uczestników przetargu.

      b/ W licytacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które wpłaciły wadium i wpisały się na listę.

11. a/ Wysokość wadium ustala się na kwotę 6 630,00 zł  – słownie:  sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych.

       b/ wadium w określonej wysokości należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Bulkowo:
BS Staroźreby 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030, w terminie, aby wpłynęło na  konto Gminy najpóźniej  do dnia 31 marca 2021 r.

c/ wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, jednak nie  później  niż  przed  upływem 3  dni,  licząc od dnia  odwołania,  zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

d/ w przypadku, gdy uczestnik nie stawi się w dniu i miejscu przetargu lub stawiając się do przetargu nie dokona postąpienia albo nie stawi się w dniu i miejscu wyznaczonym na zawarcie umowy lub stawiając się nie zawrze umowy lub omówi jej zawarcia – wadium przepada, a Gmina zachowuje prawo do zatrzymania  wadium.

12. W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania  na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską  (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w przetargu jednego ze współmałżonków wymaga okazania pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w przetargu ze środków pochodzących ze wspólnego majątku za cenę ustaloną w przetargu.

13.1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r.   o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278) i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.

2. Nabycie nieruchomości przez osoby prawne wymaga przedłożenia pełnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Nabycie nieruchomości przez Spółkę Cywilną wymaga przedłożenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – w tym przypadku nie może być niższe niż  663,00 zł – słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy złote.

16. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, wadium podlega przepadkowi. Wadium ulega również przepadkowi, w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

17. Koszty związane z zakupem nieruchomości  (notarialne, sądowe itp.) ponosi w całości nabywca nieruchomości.

18. Z dniem 18.08.2020 r. upłynął termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

19. Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać  jak niżej:

  1. Pan Tomasz Kolczyński – Sekretarz Gminy, tel. 24 265-20-13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
  2. Pani Elżbieta Goleniewska – Inspektor ds. Komunalnych i realizacji programów gminnych – tel. 24 265-20-13 wew. 19, e.goleniewska@bulkowo.pl

20. Wójt Gminy Bulkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

21. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bulkowo.pl i w Biuletynie  Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej tj. Tygodnik Płocki – wydanie z dnia 2 marca 2021 r. (na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu).