Aktualności


OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Bulkowo, dn. 20 grudnia 2023 roku.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA CZAS ZASTĘPSTWA ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA DO REFERATU PLANOWANIA ROZWOJU i SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. projektów unijnych i programów zewnętrznych

2.Wymagania niezbędne:

2.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
2.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
2.6. nieposzlakowana opinia,
2.7. wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
2.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,

2.9. znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na danym stanowisku, w tym:

– ustawy o samorządzie gminnym,

–  ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy Prawo zamówień publicznych,

– ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

3. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

– zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,

– wysoki poziom komunikatywności,

– sprawność działania, dobre umiejętności organizacyjne,

– zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

– odpowiedzialność, opanowanie, samodzielność
– prawo jazdy kat. B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Bulkowo.
 2. Przygotowywanie wyjaśnień i uzupełnień do złożonych wniosków.
 3. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów na środki zewnętrzne.
 4. Przygotowywanie i przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy oraz realizacja wybranych zadań o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.
 5. Promocja projektów- tablice pamiątkowe, lokalna prasa, strona internetowa Gminy Bulkowo, tablica informacyjna w UG Bulkowo.
 6. Przygotowywanie rozliczeń przyznanych dofinansowań oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 7. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych podczas kontroli projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, bieżąca współpraca z pracownikami kontrolującymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych z trwałością projektów zrealizowanych przez Gminę Bulkowo.
 9. Współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za promocję w zakresie przekazywania informacji o złożonych wnioskach aplikacyjnych, wynikach naborów wniosków o dofinasowanie, realizacji wybranych zadań.
 10. Współpraca z instytucjami dotującymi na etapie przygotowania, realizacji, rozliczenia i trwałości projektu.
 11. Prowadzenie ewidencji wniosków aplikacyjnych.
 12. Systematyczne monitorowanie możliwości pozyskania dofinansowań.
 13. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Bulkowo tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną, Gospodarką Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo, oraz Szkołami Podstawowymi
 14. Współpraca z sołtysami, radami sołeckimi – pozyskiwanie środków zewnętrznych dla sołectw.
 15. Udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach dotyczących trwających naborów.
 16. Przestrzeganie terminowości realizacji projektów, wydatkowania środków zgodnie z zapisami w umowach na pozyskane dofinansowania.

5. Wymagane dokumenty:

5.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2023r poz.1465);

5.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

5.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

5.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

5.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

5.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego ogłoszeniem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 03.01.2024r., do godz. 14:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 15 lub 24.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.1465) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.