Aktualności


Ogłoszenie Wójta Gminy Bulkowo o konsultacjach

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

 

Na podstawie ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY BULKOWO Nr 103/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku Wójt Gminy Bulkowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bulkowo do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w   art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2021 rok.”

Projekt Uchwały dostępny jest na stronie BIP (www.bip.bulkowo.pl) oraz na stronie internetowej www.bulkowo.pl. Z projektem Uchwały można również zapoznać się w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bulkowo – pokój nr 23, w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje przeprowadzane są w dniach od 13 listopada 2020 r. do 12 grudnia 2020 r.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu zgłaszania opinii w czasie trwania konsultacji:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając formularz na adres: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając formularz na adres: m.piatkowska@bulkowo.pl ,
  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bulkowo – pokój nr 23, w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy (24) 265 20 13 wew. 19.

Dokumenty do pobrania:

projekt uchwały

formularz zgłaszania opinii

Wójt Gminy Bulkowo

Gabriel Graczyk