Aktualności


Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r. znak WBZK-I.6333.7.16.2021 dotyczącym pojawienia się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego, apeluję o podjęcie działań, mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się choroby z miejsc, w których wyznaczono ognisko oraz obszary z ograniczeniami, a także na terenie całego województwa.

Należy podkreślić, ze od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na farmach drobiu zależy, czy ryzyko wyniknięcia wirusa grypy do stad drobiu zostanie ograniczone. Dlatego proszę o przykazywanie wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym na fermach drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,

Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 4 kwietnia 2017 r. Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych.
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznic do obsługi drobiu i zmieniać ją po wyjściu z kurnika,
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

Hodowcy nie powinni:

  • dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których; drób jest utrzymywany;
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Ponadto, przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale niepatogenny dla ludzi.

Proszę również o dokonanie przeglądu procedur w zakresie wystąpienia zagrożenia epizootycznego na poziomie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Iwona Sierocka

Pobierz list Wicestarosty