Aktualności


Okólnik Nr 10

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 20.08.2021 r.

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na okres wrzesień – grudzień roku szkolnego 2021/2022.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bulkowo.pl (zakładka okólniki), w Urzędzie Gminy Bulkowo – pokój nr 9 (I piętro).                                   

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bulkowo i uczęszczającym do szkół:

  • podstawowych, ponadpodstawowych,
  • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium nie może przekraczać kwoty – 528,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
  • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 308,00 zł
  • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
  • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku.

W przypadku składania oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów lub braku dochodów konieczne jest podpisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy
o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Bulkowo
pok. nr 9 (I piętro)  od dnia 1.09.2021 r. do 15.09.2021 r.  a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15.10.2021 r.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Uwaga: Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu, tj. Wnioskodawcą
o stypendium szkolne jest pełnoletni uczeń (uczeń podpisuje wniosek o stypendium).

Informacje dotyczące stypendium tel: 24 265 20 13 wew. 17 (Inspektor ds. edukacji Katarzyna Garstka)

Pobierz wniosek