Aktualności


Okólnik nr 13

Data:
Kategoria: Okólniki

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 stycznia 2021 r. wdrażamy w naszej gminie zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynikają one, po pierwsze z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po drugie są konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku”.

Obszary tematyczne objęte zmianami to przede wszystkim:

 1. Obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców;
 2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. Kompostowanie bioodpadów wyłącznie dla zabudowań jednorodzinnych
 4. Stawki opłat za odpady;
 5. Nowy numer konta bankowego, na który należy uiszczać opłatę wyłącznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Wzór deklaracji mieszkańca gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nowelizacja w/w ustawy nałożyła na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów. Nowe przepisy nie dopuszczają braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zamian za podwyższoną opłatę. Wiąże się to z brakiem możliwości składania deklaracji o niesegregowaniu odpadów.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie w/w powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt określa, w  drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Zasady segregacji odpadów nie ulegają zmianie. Oznacza to, że odpady będziemy segregować w podziale na cztery rodzaje worków:

 • niebieski, oznaczony napisem „Papier”,
 • zielony, oznaczony napisem „Szkło”,
 • żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • brązowy, oznaczony napisem „Bio”.

Nowe zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzają jednak zmiany dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/pozostałości po segregacji oraz bioodpady z częstotliwością:
  a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października – 1 raz na dwa tygodnie,
  b) zabudowa wielolokalowa – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października – 1 raz na tydzień,
 2. Odpady zbierane w sposób selektywny z częstotliwością:
  a)zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa – 1 raz w miesiącu.

Powyższe odpady będą odbierane od właścicieli nieruchomości z częstotliwością zgodną z harmonogramem dostarczonym przez firmę (dostępny na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → Czystość i porządek).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Remondis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Płocku,
ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock, dotychczasowa firma świadcząca usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo.

Na podstawie art. 6f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawę wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowi stawka za 1 Mg (tonę) odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Ponadto zgodnie z art. 6k ust. 4a w/w ustawy możliwe jest kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie bioodpadów dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. W ramach tego w/w właściciele, którzy zadeklarują posiadanie przydomowego kompostownika będą w części zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy pamiętać, że skorzystanie z niższej stawki za odpady (tj. ulgi za kompostownik) oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W takim przypadku wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku, gdyż nie będzie możliwości otrzymania brązowego worka z napisem „Bio”.

W związku z powyższym, Rada Gminy Bulkowo uchwałą nr 139/XXIII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, przyjęła następujące stawki opłat:

 • 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
 • 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca.

Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące roku 2021 wszyscy mieszkańcy powinni są dokonywać na odrębny rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach
20 9008 0005 0260 0026 2000 0710

Tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(podając dodatkowo za jakie miesiące oraz imię, nazwisko i adres nieruchomości, której dotyczy wpłata).

Opłaty należy dokonywać bez wezwania, raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się wnoszenie opłaty za więcej niż jeden miesiąc z góry.

W związku z powyższymi zmianami, wszyscy właściciele nieruchomości, również tej na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mają obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 04.01.2021 r. – 18.01.2021 r.  W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt Gminy Bulkowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe obowiązujące druki deklaracji dla mieszkańców Gminy Bulkowo oraz dla mieszkańców sezonowych dostępne są na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → Czystość i porządek oraz w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku;
 • przesłać pocztą na adres: Gmina Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;
 • przez epuap.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 265-20-13 wew. 30 lub wew. 12.

UWAGA!!!

Wszystkie opłaty i zaległości z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnoszące się do ubiegłych lat i do 31.12.2020 r. włącznie, należy dokonywać na dotychczasowy numer rachunku bankowego.