Aktualności


Okólnik nr 2

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 2

Bulkowo, dnia 03.01.2019 r.

 

Szanowni mieszkańcy,

Mając na uwadze obowiązek gmin dotyczący wprowadzania danych do Bazy Azbestowej, Wójt Gminy Bulkowo informuje, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby azbestowe (eternit) są zobowiązane  inwentaryzować wyroby poprzez sporządzanie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji należy ująć w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkładać ją corocznie w terminie do 31 stycznia Wójtowi Gminy Bulkowo. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010  r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr. 8 poz. 31), jest dostępny na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w budynku Urzędu Gminy Bulkowo, pokój nr 7. Ilość „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jaką właściciel powinien złożyć jest równa ilości obiektów z eternitem.
Należy podkreślić, że w/w informacja jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych stanowiących pokrycia dachowe.