Aktualności


Okólnik Nr 26

Data:
Kategoria: Okólniki

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku nauki. Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z  2023 r. poz. 900) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Przepis art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat i zmianach w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, pokój nr 10 (I piętro) lub na adres mailowy: k.garstka@bulkowo.pl do dnia 30 września 2023 r.  POWIADOMIENIA o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat.

Druki POWIADOMIENIA można pobrać ze strony internetowej www.bulkowo.pl (zakładka okólniki), w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 10 (I piętro).

Brak dostarczenia POWIADOMIENIA będzie skutkował wszczęciem postępowaniem
na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900), zgodnie z którym niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą, informacja o spełnianiu obowiązku powinna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego – do ukończenia przez ucznia 18 lat.

 

Bulkowo, 7 sierpnia 2023 roku

 

FORMULARZ: Powiadomienie o spełnianiu obowiązku nauki