Aktualności


Okólnik nr 3

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 30.04.2021 r.    

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo, informuję, że nasza gmina znalazła się w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku z powyższym zwracam się z pilną prośbą o przekazanie informacji do sołtysów dotyczących przyzagrodowej hodowli drobiu, osób które dotychczas nie przekazały tych informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku. Proszę o wskazanie adresu nieruchomości oraz ilości drobiu na niej przebywającej tj. ilości kur, kaczek, gęsi, indyków, perliczek, gołębi, innych / jakich.

Przedmiotowe informacje są kluczowe do prowadzenia działań zapobiegawczych, związanych z rozprzestrzenianiem się ognisk ptasiej grypy w powiecie płockim. Proszę o możliwie szybkie dostarczenie adnotacji o ilości drobiu znajdującej się na terenie każdego sołectwa do Gminy Bulkowo.

Ponadto prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

Zakazy na obszarze zapowietrzonym:

 1. Przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.
 2. Wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych.
 3. Organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.
 4. Organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego.
 5. Przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.
 6. Transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.
 7. Wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 8. Targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.
 9. Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Zakazy na obszarze zagrożonym:

 1. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.
 2. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 3. Wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 4. Wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych.
 5. Organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.
 6. Organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego.
 7. Transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 8. Wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 9. Targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.
 10. Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Przypominamy o nakazanie utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzega się przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła.

Przypominamy także zachowaniu szczególnej ostrożności i bezwzględnym stosowaniu odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:

 • zabezpieczenia paszy przed dostępem zwierząt dzikich;
 • niekarmienia drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • stosowania w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycia rąk wodą z mydłem;
 • stosowania mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • zgłaszania niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).