Aktualności


Okólnik Nr 3

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dn. 11 stycznia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy

W Urzędzie Gminy Bulkowo można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na II okres, czyli od 1 stycznia 2023 roku do 15 kwietnia 2023 roku.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

1) osoba, której już wypłacono dodatek węglowy,

2) osoba pozytywnie zweryfikowana oczekująca na wypłatę dodatku węglowego,

3) osoba, która nie złożyła jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoba ta ani żaden członek jej gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny, nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 3 ton.

Przypominamy:

1) Wnioski o zakup preferencyjny węgla dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na biurze podawczym pokój Nr 3 Urzędu Gminy Bulkowo.

2) Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać do Urzędu Gminy Bulkowo:

– osobiście do pokoju nr 3,

– poprzez pocztę,

– lub elektronicznie (podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

Jednocześnie informujemy, że:

– Cena brutto zakupu paliwa stałego wynosi 1 970 zł za tonę.

– Limit zakupu paliwa stałego na okres od 1 stycznia 2023 wynosi 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe.

– W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony, ta niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na II okres, maksymalnie do 3 ton.

– Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

– Odbiór węgla przez mieszkańców jest możliwy nie wcześniej niż po upływie 2 dni roboczych od dnia opłacenia faktury i wcześniejszym kontakcie z firmą zajmującą się dystrybucją. Na terenie Gminy Bulkowo dystrybucją paliwa stałego zajmować się będzie „Amk-Trans” – Firma Handlowo-Usługowa Anna Jeziak, Bulkowo 27, tel. 511 919 524 lub tel. 504 020 328.

         Do okólnika załącza się formularz  „Wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.