Aktualności


Okólnik nr 41

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 41

Bulkowo, dnia 15.11.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bulkowo!

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców naszej Gminy, dotyczącymi osób utrzymujących zwierzęta domowe – w tym psy, przypominam ponownie, że na właścicielach i opiekunach zwierząt domowych ciążą obowiązki, mające na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku – pismo w tym zakresie było rozpowszechnione w terenie w marcu 2018r. W dalszym ciągu jednak spływają do Urzędu Gminy informacje dotyczące zagrożenia (szczególnie dla dzieci dochodzących do przystanków szkolnych) ze strony psów, których właściciele nie dopełnili obowiązku właściwego zabezpieczenia zwierząt.
Informuję, że obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo, przyjęty uchwałą Nr 128/XVII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2016 r., zgodnie z którym:

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości,
 2. Wyprowadzanie psa w miejsce publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
  1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych bądź uznanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny – na smyczy lub kagańcu – wyłącznie przez osoby dorosłe,
  2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,
 3. Zabronione jest:
  1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,
  2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
  3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych),
 4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych, bądź w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
 5. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, przekazując ją firmie mającej zezwolenie na odbiór i transport zwłok zwierzęcych.
  Proszę o przestrzeganie powyższych ustaleń wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo.
  Nie przestrzeganie powyższych ustaleń może spowodować sankcje karne nałożone na właścicieli psów przez Policję, bądź inne służby.