Aktualności


Okólnik nr 8

Data:
Kategoria: Okólniki

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 lipca 2019 r. wdrażamy w naszej gminie zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynikają one, po pierwsze z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), po drugie są konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 roku”. Obszary tematyczne objęte zmianami to przede wszystkim:

 1. Zasady segregacji odpadów komunalnych;
 2. Stawki opłat za odpady;
 3. Wzór deklaracji mieszkańca gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe zasady segregacji odpadów czyli tzw. wspólny system segregacji odpadów (WSSO), docelowo ma obowiązywać na terenie całego naszego kraju. Oznacza to, że od
1 lipca 2019 roku będziemy segregować odpady w podziale na cztery rodzaje worków:

 • niebieski, oznaczony napisem „Papier”,
 • zielony, oznaczony napisem „Szkło”,
 • żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • brązowy, oznaczony napisem „Bio”.

Informacje nt. zasad segregacji odpadów (co można, a czego nie można
wrzucać do danego worka) szczegółowo zaprezentowano na stronie www.bulkowo.pl
w zakładce Dla mieszkańców → Czystość i porządek, w ulotce, a także w najnowszym wydaniu Kuriera Gminy Bulkowo nr 2/2019.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania własnego gminy jakim jest odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych
w terminie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Pierwszą, a zrazem najkorzystniejszą złożyła firma Remondis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Płocku
ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock, drugą firma  SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock. Niestety, każda z ofert znacząco przewyższała środki zarezerwowane przez Gminę Bulkowo na ten cel. W związku z tym, że system gospodarki odpadami komunalnymi może być finansowany tylko i wyłącznie z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą solidarnie wszyscy mieszkańcy naszej gminy
należało zmienić, podwyższyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Bulkowo uchwałą nr 44/VI/19 z dnia 14 maja 2019 r
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty przyjęła następujące stawki opłat:

16 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
30 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Należy podkreślić, że na podwyżkę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miał wpływ tylko i wyłącznie wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę. Koszty obsługi administracyjnej systemu nie zwiększyły się, pozostają na niezmiennym poziomie od 2017 roku. Nieprawdziwym jest twierdzenie, że „gmina zarabia na gospodarce odpadami komunalnymi”.

W całej Polsce rosną ceny za wywóz odpadów, w gminach ościennych które podpisują umowy tak jak nasza gmina, w 2019 roku stawka za odpady segregowane waha się
od 15 zł/osobę do nawet 25 zł/osobę, a za odpady niesegregowane od 24 zł/osobę do nawet
50 zł/osobę.

To co determinuje tak gwałtowny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów to przede wszystkim:

 • monopolizacja rynku (coraz mniej firm stratuje w przetargach);
 • rejonizacja rynku odpadów (zakaz wywożenia odpadów poza rejon zachodni (dawniej płocki), ograniczenie konkurencji pomiędzy Regionalnymi Instalacjami Przetwarzającymi Odpady Komunalne);
 • wzrost kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, jak
  i surowcowych;
 • brak ostatecznych miejsc przetwarzania odpadów nienadających się do recyklingu, liczba spalarni i cementowni jest niewystarczająca do wyprodukowanej frakcji palnej;
 • bardzo skomplikowane i długotrwałe procedury zmierzające do powstania nowych instalacji;
 • wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych (120,76 zł/t w 2017 roku; 170 zł/t w 2019 roku i 270 zł/t w 2020 roku).

Analiza przytoczonych wyżej czynników pozwala stwierdzić jednoznacznie, że jednostka samorządu terytorialnego tj. gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Jako mieszkańcy powinniśmy przede wszystkim zadeklarować selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych i dbać o jak najwyższą jakość segregacji. Oznacza to, że niedopuszczalne są przypadki gdy odpady surowcowe typu słoiki, butelki plastikowe trafiają do pojemnika na odpady zmieszane, albo gdy w workach na segregację znajdują się odpady nie nadające się do recyklingu (np. zatłuszczony papier).

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia nowej deklaracji w terminie 01.07.2019 r. – 14.07.2019 r. W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Wójt Gminy Bulkowo jest zobowiązany ustalić wysokość opłaty w drodze decyzji, przy uwzględnieniu stawki podwyższonej, czyli 30 zł/osoby.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo (pok. 7)
lub dzwoniąc na nr tel. 24 265 20 13 wew. 30.