Aktualności


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data:
Kategoria: Aktualności

ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

– EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE – 226 368,63 ZŁ

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 226 368,63 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
    z późn. zm.).

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 9 osób niepełnosprawnych

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

  • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
  • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
  • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
  • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.