Aktualności


Projekt ,,UWIERZ, ŻE MOŻESZ!”

Data:
Kategoria: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie poszukuje 5 chętnych osób do udziału w projekcie ,,UWIERZ, ŻE MOŻESZ!”

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 80 UP [48K, 32M], zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. mazowieckim z powiatów płockiego, sierpeckiego.

Podniesienie aktywności nastąpi poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym [coaching, trening umiejętności społ.] i zawodowym [szkolenia, staże, pośrednictwo pracy], co przyczyni się do podjęcia zatrudnienia minimum 36 osób.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkałych na obszarach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego w ww. powiatach oraz osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia/osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

CO PRZYSŁUGUJE UCZESTNIKOM PROJEKTU:

  • Zwroty kosztów dojazd
  • Wyżywienie
  • Stypendium szkoleniowe około 1200 zł
  • Ubezpieczenie NNW na okres stażu
  • Stypendium stażowe – staż 3 lub 5 miesięczny
  • Certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji

Koszty badań lekarskich przed stażem.

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA WSPÓŁPRACY

W sprawach budzących wątpliwości zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem realizującym niniejszy projekt pod numerem telefonu 504 220 682 bądź z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie tel. 24 265 20 13 wew. 13