,,Dostępna Gmina Bulkowo”

Grant w ramach projektu ,,Dostępny samorząd  – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Bulkowo otrzymała grant w wysokości 96 816,70 zł na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Dostępna Gmina Bulkowo” w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Bulkowo w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej, jaką ww. podmiot planuje w Urzędzie Gminy Bulkowo.

Realizacja grantu przyczyni się do podniesienia poziomu dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, a także z problemami wzroku, słuchu oraz z problemami poznawczymi. W ramach zadania zaplanowano: utworzenie toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, instalację dodatkowych pochwytów przy pochylni oraz przy schodach wewnątrz budynku, utworzenie biura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, instalację ścieżek dotykowych dla niewidomych wewnątrz budynku, zakup krzeseł do ewakuacji, nagranie filmu w języku migowym – z informacją o zakresie funkcjonowania urzędu i umieszczenie go na stronie www, zakup planu tyflograficznego, instalację wideotłumacza PJM (Polski Język Migowy) oraz wyposażenie stanowiska w urządzenie przenośne tablet + komputer do obsługi wideotłumacza, a także zakup pętli indukcyjnej, szkieł powiększających, uchwytów na kule, tablic przydrzwiowych, monitora dotykowego do prezentacji treści dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z uruchomieniem na monitorze dotykowym treści dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas realizacji przedsięwzięcia grantowego Gmina Bulkowo będzie korzystała z usług doradczych eksperta w dziedzinie dostępności.

Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi: 96 816,70 zł.

Grant jest finansowany z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie: 81 597,11 zł, ze środków dotacji celowej  w kwocie: 15 219,59 zł.

logo PFRON