Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

W ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck” wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 1,7 km o szerokości 4m poprzez:  powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni kruszywem na podbudowie o grubości 8 cm z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m z mieszanki kamiennej, wykonanie oznakowania. W dniu 04.09.2018 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych. Realizacja przedmiotowej operacji umożliwiła skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.

Wybór wykonawcy

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

Wykonawcę zadania tj. P.H.U. ,,PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck” wybrano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). W dniu 16 lutego 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bulkowo a ww. Wykonawcą na kwotę 419 446,61 zł brutto. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

mająca na celu: przebudowę drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck i skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: ,,Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej”.

Beneficjent: Gmina Bulkowo

W ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 290420W na odcinku 1,7 km.

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł.

W dniu 10.08.2017 r. Gmina Bulkowo podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę  o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.