,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bulkowo Etap I”

mająca na celu: rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo i poprawę warunków życia mieszkańców poprzez przyjęcie zwiększonej ilości ścieków dowożonych oraz automatyzacja procesów i skuteczności oczyszczania ścieków współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Gmina Bulkowo

W ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana rozbudowa oczyszczalni ścieków a planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji wyniesie 1 000,00 m³/rok.

Wartość dofinansowania: 768 125,00 zł.

W dniu 21.02.2020 r. Gmina Bulkowo podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę  o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wybór wykonawcy

W dniu 19.02.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą  firmą Ecol-Unicon Sp. z o.o. Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo, w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bulkowo Etap I”, opiewa na kwotę 1 696 170,02 zł. Wartość dofinansowania pochodząca z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 768 125 zł, pozostałą kwotę tj. 928 045,02 zł Gmina Bulkowo sfinansuje ze środków własnych.

Odbiór robót zrealizowanych w I etapie

W dniu 15 września 2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach I etapu inwestycji. Zakres prac obejmował: wykonanie instalacji wod-kan, pompowni głównej, zbiornika uśredniającego, remont reaktora biologicznego i pomieszczenia dmuchaw, roboty ziemne i żelbetowe przyziemia na hali technologicznej, roboty rozbiórkowe pompowni i zbiornika retencyjnego, wykonanie układu pomiarowego ścieków oczyszczonych wraz z przebudową istniejącego wodociągu zasilającego obiekt, roboty i instalacje elektryczne oraz AKPiA.

Wartość wykonanych w I etapie robót budowlanych wynosi 422 534,89 zł netto,  519 717,91 zł brutto.  Koszty nadzoru inwestorskiego 11 459,00 zł netto, 14 094,57 zł brutto.

Przyznana kwota dofinansowania  wynosi 276 150,00 zł.

 

Odbiór robót zrealizowanych w II etapie

W dniu 21 marca 2022 r. dokonano odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach II etapu inwestycji. Zakres prac obejmował wykonanie instalacji wentylacji i Systemu Detekcji Gazu. Wykonano również konstrukcję hali technologicznej, roboty wykończeniowe i zewnętrzne oraz zamontowano w niej stolarkę okienną i drzwiową. Powstały drogi i chodniki na terenie oczyszczalni ścieków. Wykonano także: kolejne roboty w pompowni głównej, linie sitopiaskownika, punkt przyjęcia ścieków dowożonych, stację pomp ścieków oczyszczonych mechanicznie, roboty i instalacje elektryczne, roboty AKPiA. Został przeprowadzony rozruch technologiczny i systemu sterowania.

Wartość wykonanych w II etapie robót budowlanych wynosi 956 465,13 zł netto,  1 176 452,11 zł brutto.  Koszty nadzoru inwestorskiego 25 939,00,00 zł netto, 31 904,97 zł brutto.

Przyznana kwota dofinansowania  wynosi 491 975  zł.

 

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”