Aktualności


Rehabilitacja KRUS

Data:
Kategoria: Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń KASY możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów w Centrach Rehabilitacji Rolników: w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Świnoujściu i Szklarskiej Porębie. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS w 2018 r. w województwie mazowieckim, skorzystało 2070 osób.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób , które zdolność utraciły jej przywrócenie, o ile to możliwe w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji.

Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji, musi spełniać określone wymogi:

  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie lub;
  • podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą, lub;
  • posiadać ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Z rehabilitacji leczniczej można skorzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni a także osoby mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – świadczenie przysługuje po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza praw rolnika do świadczeń pieniężnych z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania z zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Pobyt na turnusie jest bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do placówki rehabilitacyjnemu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Korzystnie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego za pośrednictwem NFZ.

Od 1993 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie wakacji- turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Centra Rehabilitacji zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana karda pedagogiczna. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Co roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 165 dzieci w woj. mazowieckim.

W celu ubiegania się o rehabilitację leczniczą należy ze strony www.krus.gov.pl., lub z najbliżej Placówki/ Oddziału KRUS – pobrać wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą i udać się do lekarza pierwszego kontaktu w celu wypełnienia wniosku. Wnioski, należy składać zgodnie z miejscem zamieszkania w Placówce lub Oddziale KRUS.

 

Zgłoszenie wypadku do KRUS

O zaistniałym wypadku przy pracy rolniczej osoby ubezpieczonej w KRUS należy poinformować niezwłocznie najbliższą jednostkę Kasy.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany, członkowie jego rodziny i inne osoby, zgłaszając się osobiście do najbliższej jednostki terenowej Kasy albo też telefonicznie lub za pośrednictwem poczty albo pocztą elektroniczną.

Nieuzasadnione, późne zgłoszenie zdarzenia do KRUS ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej oraz prawa do odszkodowania.

Brak możliwości ustalenia przebiegu i okoliczności zdarzenia z uwagi na duży upływ czasu od zdarzenia do zgłoszenia w Kasie może być podstawą odmowy prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku.