Aktualności


Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Data:
Kategoria: Aktualności

Informujemy, że w związku z realizacją umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. planuje przeprowadzenie rekrutacji uczestników do II edycji projektu.

Uczestnikami w projekcie mogą być:

 1. Po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partnera Wiodącego):
  15 osób przebywających w pieczy zastępczej  lub opuszczających  pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu płockiego.
 2. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku (Partnera nr 1): 10 osób
  w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością.
 3. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partnera nr 2): 10 osób
  w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością.

Grupy osób, do których kierowane jest wsparcie:

 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby korzystające z PO PŻ.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby z jednej lub kilku
z niżej wymienionych grup:

 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Rekrutacja odbędzie się:

–   w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dla osób  przebywających  w pieczy zastępczej  lub opuszczających  pieczę zastępczą oraz osób
z niepełnosprawnością z terenu powiatu płockiego.

– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku dla osób
w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku,

– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie dla osób
w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Zapraszamy potencjalnych kandydatów na uczestników projektu do udziału w projekcie
i możliwości skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

 1. Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników, kontrakt socjalny, ścieżka reintegracji.
 2. Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.
 3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 5. Piknik integracyjny.
 6. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.

Okres realizacji II edycji projektu: od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w:

–  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku lub pod numerem telefonu:
24 267 68 28,

– siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku lub pod numerem telefonu:

24 265 01 21,

– siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie lub pod numerem telefonu:

24 265 20 13.