Aktualności


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Data:
Kategoria: Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 69/2020

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 23 lipca 2020 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo,
w 2020 roku – etap 2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr 280/XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.06.2018 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 07.08.2018 poz. 7768) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Rozstrzygam konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo,
w 2020 roku – etap 2 i przyznaję dotację wg listy rekomendacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki na realizację zadań określonych w załączniku zabezpieczono w budżecie Gminy Bulkowo na 2020 rok.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez zamieszczenie:

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bulkowo,

– na stronie internetowej Gminy Bulkowo.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bulkowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz załącznik