Aktualności


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Data:
Kategoria: Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 67/2022

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo, w 2022 roku – etap 2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały Nr 280/XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.06.2018 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 07.08.2018 poz. 7768) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Rozstrzygam konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo, w 2022 roku – etap 2 i przyznaję dotację wg listy rekomendacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki na realizację zadań określonych w załączniku zabezpieczono w budżecie Gminy Bulkowo na 2022 rok.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bulkowo,
  • na stronie internetowej Gminy Bulkowo.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bulkowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz załącznik