Aktualności


RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – NABÓR WNIOSKÓW DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW – DRUGA EDYCJA

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Bulkowo ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożone wnioski oceniać będzie specjalnie powołana komisja. Według zasad ogłoszonych przez BGK podmiot uprawniony tj. np. Gmina Bulkowo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych lub do 3 500 000 złotych.

Wymagania formalne:

 • złożenie wniosku na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 344/LV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
 • złożenie wniosku w terminie,
 • wniosek dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków,
 • wniosek dotyczy zabytku położonego / przechowywanego na terenie gminy Bulkowo,
 • zakres prac wskazany w opisie zadania mieści się w zakresie nakładów wskazanych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • zgłaszane do dofinansowania prace i/lub roboty nie zostały wykonane przed złożeniem wniosku,
 • wnioskodawca jest właścicielem zabytku lub czy posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 • Termin składania wniosków upływa 8 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Wniosek należy złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bulkowo (ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, pokój nr 19),
 • przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,
 • przesłać drogą elektroniczna  skrytka ePUAP: ugbulkowo,

Do pobrania: