Aktualności


RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – NABÓR WNIOSKÓW DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Bulkowo ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożone wnioski oceniać będzie specjalnie powołana komisja. Według zasad ogłoszonych przez BGK podmiot uprawniony tj. np. Gmina Bulkowo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych lub do 3 500 000 złotych.

Wymagania formalne:

  • złożenie wniosku na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 333/LIII/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 lutego 2023 roku,
  • złożenie wniosku w terminie,
  • wniosek dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków,
  • wniosek dotyczy zabytku położonego / przechowywanego na terenie gminy Bulkowo,
  • zakres prac wskazany w opisie zadania mieści się w zakresie nakładów wskazanych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • zgłaszane do dofinansowania prace i/lub roboty nie zostały wykonane przed złożeniem wniosku,
  • wnioskodawca jest właścicielem zabytku lub czy posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
  • Termin zgłoszeń upływa 14 marca 2023 r.

Dokumenty do pobrania: