Aktualności


UCHWAŁA Nr 53/VII/19 RADY GMINY BULKOWO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 8 ust.2 pkt.2 i art.13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.574 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.) Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się dokonać z dniem 31 grudnia 2019 roku likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie.

2. Zamierza się dokonać zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bulkowo do zasięgnięcia opinii Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku w sprawie likwidacji filii bibliotecznej, o której mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo, na stronie internetowej Gminy Bulkowo oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz załącznik do uchwały