Aktualności


UCHWAŁA Nr 97/XIV/20 RADY GMINY BULKOWO z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/VII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie

Data:
Kategoria: Aktualności

UCHWAŁA Nr 97/XIV/20
RADY GMINY BULKOWO
z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/VII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 8 pkt. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.) Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr 53/VII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie wprowadza się następujące zmiany:

§1. ust.1. Uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Z dniem 31 maja 2020 r. zamierza się dokonać likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie”.

§2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bulkowo do zasięgnięcia opinii Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku w sprawie likwidacji filii bibliotecznej, o której mowa w §1. ust.1.

§3. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo, na stronie internetowej Gminy Bulkowo oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie.

§4. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.