Aktualności


UCHWAŁA Nr 99/XVI/20 RADY GMINY BULKOWO z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach

Data:
Kategoria: Aktualności

UCHWAŁA Nr 99/XVI/20
RADY GMINY BULKOWO
z dnia 18 lutego 2020r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje:

§1. 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2020 r. przekształcić Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach (Nowe Krubice 8, 09-454 Bulkowo) o stopniu organizacyjnym klas I –VIII z oddziałem przedszkolnym, w Szkołę Filialną w Nowych Krubicach o strukturze klas I –III z oddziałem przedszkolnym.

2. Szkoła Filialna w Nowych Krubicach zostanie włączona w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie (09-454 Bulkowo, Szkolna 2).

3. Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach, zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie.

4. Uczniowie klas IV-VIII przekształconej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie (09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 2).

§2. Upoważnia się Wójta Gminy Bulkowo do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów obu szkół, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.