Aktualności


„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo w 2019 roku – druga edycja”

Data:
Kategoria: Aktualności

Dnia 29.10.2019 roku Gmina Bulkowo reprezentowana przez Pana Wójta Gabriela Graczyka i Panią Skarbnik Małgorzatę Atleńską zawarła umowę Nr 0727/19/OZ/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo w  2019 roku – druga edycja” w formie dotacji w wysokości 44.000,00 zł, co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego brutto zadania. W ramach zadania zostanie odebranych i zutylizowanych 110 Mg wyrobów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych budynków będących własnością osób fizycznych nieprowadzących  działalności gospodarczej, rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.  Wykonawcą zadania będzie firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Odpady zawierające azbest odebrane z Gminy Bulkowo zostaną unieszkodliwione na składowisku odpadów zlokalizowanych w miejscowości Doborów 8, 28-142 Tuczępy. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w terminie do dnia 29.11.2019 roku.