Aktualności


UWAGA MATURZYSTO!!! ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA!

Data:
Kategoria: Aktualności

Rusza XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku
aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja
Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących
z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku
akademickim studia dzienne, czekają stypendia
w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy od
października do lipca w roku akademickim 2019/2020.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl.
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r. (do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie: www.stypendia- pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 201® r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest na stronie Fundacji.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty po wydrukowaniu należy dostarczyć wraz z załącznikami do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, PI. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. Więcej informacji o programie na stronie: www.stypendia- pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43.