Aktualności


W Y K A Z nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas określony – trzy lata

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Bulkowo zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że do wydzierżawienia przeznacza się nieruchomości gminne, położone w niżej wymienionym obrębie geodezyjnym:

  1. Oznaczenie nieruchomości wg KW, katastru nieruchomości, oznaczenie powierzchni oraz miejsca położenia – obrębu geodezyjnego:

1) Obręb 0003 Bulkowo Butary – nieruchomość gminna, w skład której wchodzą działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

– tereny pokolejkowe – część działki nr ew. 14 (pow. ogólna działki – 0,50 ha),

– tereny pokolejkowe – działka nr ew. 28 (pow. ogólna działki – 0,26 ha),

– tereny pokolejkowe – część działki nr ew. 71/21 (pow. ogólna działki – 0,38 ha).

Dla działki nr ew. 14 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr KW PL1P/00965269/0, dla działki nr ew. 28 księga wieczysta nr KW PL1P/00105717/0, dla działki nr. ew. 71/21 księga wieczysta nr KW PL1P/00136562/4, których prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

 

  1. Opis nieruchomości:

 

Działki gminne w obrębie Bulkowo Butary – nr ew. 14, 28, 71/21 stanowią teren po dawnej kolejce o nieregularnym kształcie – wąskie, długie paski gruntu przylegające bezpośrednio do gruntów rolniczych.

Powierzchnię gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia stanowią grunty pokolejkowe – wykorzystywane rolniczo, oznaczone w ewidencji gruntów jako Tk.

Grunty wydzierżawia się na rzecz właścicieli (użytkowników) nieruchomości przyległych – na poprawę warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

 

Działki w obrębie Bulkowo Butary – nr ew. 14, 28 i 71/21 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo zatwierdzonym uchwałą nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z 07.02.2012r., wydzierżawiane działki oznaczone są jako tereny na poszerzenie drogi powiatowej, przy terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Wszystkie działki ujęte w p-kcie 3 wykazu nie leżą w strefie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji, która zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leżą w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 Sposób zagospodarowania  nieruchomości:

 1) Bulkowo Butary – część działki nr ew. 14 i część działki 71/21 oraz działka 28 wyszczególnione w p-kcie 1 p-pkt 1) wykazu przeznaczone do wydzierżawienia są zagospodarowane rolniczo przez właścicieli działek przyległych.

Pozostałe części działek nr ew. 14 i 71/21, których nie przeznacza się do wydzierżawienia stanowią zakrzaczenia i nasyp – po kolejce.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości – 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
  2. Wysokość czynszu dzierżawy w skali rocznej:

Za wydzierżawienie działek (części działek) wyszczególnionych w punkcie 1 ppkt 1), p-pkt 2) wykazu, czynsz dzierżawy będzie wyliczony zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gminnych, zmienionego Zarządzeniem Nr 90/2019 z dnia 31.10.2019r. Stawki czynszu: grunty pokolejkowe wykorzystywane rolniczo – 0,030 zł/m .

 

  1. Termin wnoszenia opłat: opłata z tytułu czynszu dzierżawnego – do 30 września każdego roku.

 

8. Zasady aktualizacji opłat: stawki czynszu dzierżawnego mogą być corocznie waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły – publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. W przypadku, gdy wskaźnik ten będzie wynosił zero lub będzie ujemny, czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.

 

9. Działki gminne wymienione w p-kcie 1 wykazu (części rolne) nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 3 lat, na rzecz właścicieli (użytkowników) nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości tj. na rzecz właścicieli/użytkowników działek oznaczonych nr ew.:

 

9.1 Obręb Bulkowo Butary – część działki nr ew. 14

– pow. 0,23 ha – na rzecz właściciela dz. nr ew. 13/1 – Bulkowo Butary,

– pow. 0,05 ha – na rzecz współwłaścicieli dz. nr ew. 13/2 – Bulkowo Butary,

 

9.2. Obręb Bulkowo Butary – działka nr ew. 28

– pow. 0,26 ha – na rzecz współwłaścicieli dz. nr ew. 29 – Bulkowo Butary,

 

9.3 Obręb Bulkowo Butary – część działki nr ew. 71/21

– pow. 0,06 ha – na rzecz właściciela dz. nr ew. 67 – Bulkowo Butary,

– pow. 0,05 ha – na rzecz właściciela dz. nr ew. 66 – Bulkowo Butary,

– pow. 0,02 ha – na rzecz właściciela dz. nr ew. 65 – Bulkowo Butary,

– pow. 0,07 ha – na rzecz właściciela dz. nr ew. 64 – Bulkowo Butary,

– pow. 0,07 ha – na rzecz właściciela dz. nr ew. 63/1 i dz. nr ew. 63/2 – Bulkowo Butary,

– pow. 0,03 ha – na rzecz właściciela dz. nr ew. 45 – Bulkowo Butary.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bulkowo – pokój 19, tel. 24 265 20 13, wew. 19, e-mail: e.goleniewska@bulkowo.pl

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bulkowie na okres 21 dni tj. w dniach: 10.12.2019r. – 31.12.2019r. włącznie, a także zamieszczony na stronie internetowej urzędu.

Informacja o zamieszczeniu  wykazu, podana została do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej obejmującej co najmniej powiat (Tygodnik Płocki – wydanie z dnia 10 grudnia 2019r.).