Aktualności


Wsparcie klęskowe dla rodzin rolniczych – nabór w toku

Data:
Kategoria: Aktualności

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach rolnych w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Dotychczas w ARiMR zarejestrowano ponad 26 tys. takich wniosków na kwotę 138 mln zł.

O pomoc w związku z zagrożeniem utratą płynności finansowej w wyniku wystąpienia w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mogą ubiegać się rodziny rolnicze. W ich skład muszą wchodzić osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Co najmniej jeden z członków rodziny powinien prowadzić gospodarstwo rolne i mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W zależności od konkretnej sytuacji wśród niezbędnych dokumentów, które powinny stanowić załącznik do wniosku, wymienić należy:

– kopię protokołu zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;

– uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy;

– zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku gdy jest ono przedmiotem współwłasności.

Zakładana wysokość pomocy to:

  1. 10 000 zł – w przypadku gdy straty:
    1. spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody;
    2. spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
  2. 5 000 zł – w przypadku gdy straty w przypadku wszystkich wymienionych wcześniej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Gdy gospodarstwo poniosło straty i w wyniku suszy, i na skutek działania pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a ubiegający się o wsparcie jest w posiadaniu dwóch protokołów, z których wynika, że szkody w jednym przypadku wynoszą więcej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, a w drugim mniej, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Budżet programu wynosi 450 mln zł. Jeśli jednak ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie przekracza tę kwotę, do obliczenia wysokości pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Rolnicy mają czas na ubieganie się o to wsparcie do 15 listopada 2022 r. Dotychczas w ARiMR zarejestrowano ponad 26 tys. takich wniosków, a wynikająca z nich kwota to 138 mln zł. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce Agencji, a także nadać w placówce pocztowej bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR.

Więcej informacji i wniosek o przyznanie wsparcia – otwórz