Aktualności


Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Data:
Kategoria: Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zadrzewienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2022 roku. Wnioski będą przyjmowane do 1 sierpnia 2022 r.

Funkcje zadrzewień śródpolnych

Zadrzewienia śródpolne niosą za sobą szereg korzyści środowiskowych, w tym przede wszystkim związanych ze zwiększeniem retencji wodnej na obszarach wiejskich. Przyczyniają się do ograniczenia prędkości wiatru, zmniejszenia parowania wody z gleby, a w okresie zimowym umożliwiają korzystniejszy rozkład pokrywy śnieżnej na polach, w konsekwencji powodując lokalne łagodzenie warunków pogodowych. Odgrywają ważną rolę w ochronie jakości wód, zmniejszając ilość przedostających się zanieczyszczeń.

Zadrzewienia stanowią element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych. Są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Wsparcie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014 – 2020

W roku 2022 pomoc na założenie zadrzewień śródpolnych przyznawana będzie w ramach w ramach poddziałania  8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, objętego PROW 2014-2020.

Beneficjent pomocy

Wsparcie skierowane będzie do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których zakładane będzie zadrzewienie śródpolne lub grunty te stanowią własność małżonka.

Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Warunki przyznania pomocy

Pomoc udzielana będzie na założenie zadrzewienia na gruntach ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha oraz szerokości nie większej niż 20 m. Jednorazowe wsparcie przyznawane będzie do powierzchni objętej nasadzeniami, wykonanymi zgodnie z przepisami określającymi szczegółowe warunki przyznania pomocy.

W składzie gatunkowym nasadzeń będą mogły być wykorzystywane wyłącznie rodzime gatunki drzew lub krzewów (w tym gatunki biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych, z tym że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90% udziału.

Stawki pomocy

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zróżnicowane będą w zależności od ukształtowania terenu tj. powyżej 12 stopni i w warunkach korzystnych. Dodatkowo refundowane będą koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną.

Formy pomocy Stawki
Zadrzewienie w warunkach korzystnych 10 892 zł/ha
Zadrzewienie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12o 13 664 zł/ha
Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową 8,82 zł/mb
Zabezpieczenie drzewek 3 palikami 1 132 zł/ha
Zabezpieczenie drzewek osłonkami 1 488 zł/ha

 

Dodatkowo do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne rolnikom przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w latach kolejnych.

Zadrzewienia śródpolne założone przez rolników w ramach PROW 2014-2020 w kolejnych latach po ich założeniu (już w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027) będą mogły być objęte pomocą na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej, co zapewni realizację długotrwałych celów środowiskowych i korzyści finansowych dla rolnika tj. rekompensatę za podjęte zobowiązania.

Link do naboru: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2

Pobierz broszurę

broszura zadrzewienia