Aktualności


WYKAZ nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas określony – do lat trzech

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Bulkowo działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia  na okres do lat trzech.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg KW, katastru nieruchomości, oznaczenie  powierzchni oraz  miejsca położenia  – obrębu  geodezyjnego :

 Obręb  0033 Worowice – nieruchomość gminna, w skład której wchodzą  działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

1)  działka nr ew. 85/1 o pow. 0,0931 ha,

2)  działka nr ew. 85/2 o pow. 0,1284 ha,

3)  działka nr ew. 85/3 o pow. 0,1155 ha,

4)  działka nr ew. 193/4 o pow.0,2923 ha.

Dla wyżej wymienionych działek  prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku Księga  Wieczysta  nr PL1P /00119484/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

2. Opis nieruchomości:

              Działki gminne stanowią teren po dawnej  kolejce,  posiadają kształt nieregularny – wąski,

długi,  bezpośrednio przylegają do gruntów rolniczych.

Powierzchnię gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia  stanowi: Rola IVa i R IVb.

3. Przeznaczenie nieruchomości :

Działki nr ew. 85/1, 85/2, 85/3, 193/4 – obręb Worowice nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo Nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992r., który to plan obowiązywał do 2003 r oraz w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Nr 237/XXXII/02 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30.09.2002 r oraz zmianą Studium w zakresie elektrowni wiatrowych zatwierdzonych uchwałą Nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 07.02.2012 r. :

– działki nr ew.:  85/1, 85/2, 85/3 położone są na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej  oraz w mniejszej części w strefie terenów adaptacji przekształceń, porządkowania istniejącego zainwestowania funkcją produkcyjno-składową,

– działka  nr ew. 193/4 – położona jest na terenach rolniczej przestrzeni  produkcyjnej.

4. Sposób zagospodarowania  nieruchomości :

Działki wyszczególnione w p-kcie 1 wykazu  są   zagospodarowane jako  grunty rolne.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

6. Wysokość czynszu dzierżawy w skali rocznej:

            1) działka nr ew. 85/1   o pow. 0,0931 ha

2) działka nr ew. 85/2   o pow. 0,1284 ha

3) działka nr ew. 85/3   o pow. 0,1155 ha

4) działka nr ew. 193/4 o pow. 0,2923 ha

Roczny czynsz  dzierżawny ustalony będzie wg  stawki 0,030 zł za m– klasa  IVa i klasa IVb, na podstawie Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 3 lutego 2020r.

7. Termin wnoszenia opłat :   opłata z tytułu czynszu dzierżawnego –  do 30 września każdego roku.

8. Zasady aktualizacji opłat:  stawki czynszu dzierżawnego mogą być corocznie waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły – publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.  W przypadku, gdy wskaźnik ten będzie wynosił zero lub będzie ujemny, czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.

9. Działki wymienione w p-kcie 1 wykazu są  przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bulkowo – pokój 19, tel. 24 265-20-13, wew. 19, e-mail: e.goleniewska@bulkowo.pl

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bulkowie na okres  21 dni tj. w dniach: 27.04.2021r. – 18.05.2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki – wydanie z dnia 27.04.2021 r.)