Aktualności


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Bulkowo 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości, miejscowość / obręb geodezyjny

 

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia do sprzedaży w  ha

 

Cena  nieruchomości

 

Przeznaczenie, opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Forma sprzedaży

 

1.

 

Worowice

Obręb: 0033

1.       84/9

2.       84/10

3.       84/11

4.       84/12

Nr księgi wieczystej:

KW

PL1P/000VAT64456/2

 0,1284 ha

0,1308 ha

0,0989 ha

0,0925 ha

 

35.950,00 + VAT

37.960,00 + VAT

26.700,00 + VAT

32.370,00 + VAT

Nieruchomości nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Działki położone są na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji układu urbanistycznego o dominacji funkcji mieszkaniowo – usługowej.  Nieruchomości są objęte decyzją o warunkach zabudowy ustalająca budowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa i sieć energetyczna.  

Przetarg ustny nieograniczony

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy,  mogą  składać wnioski w terminie 6 tygodni  licząc od dnia zamieszczenia wykazu.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 28.07.2020 roku do dnia 18.08.2020 roku na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki- wydanie z dnia 28.07.2020r.).