Aktualności


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Data:
Kategoria: Aktualności

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości, miejscowość / obręb geodezyjny

 

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia do sprzedaży w  ha

 

Cena nieruchomości

 

Przeznaczenie, opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Forma sprzedaży

 

1.

 

Włóki

Obręb: 0031

145/1

Nr księgi wieczystej:

KW

PL1P/00085276/9

 

1,28 ha

 

 

71 000,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie przeznaczonym  na cele produkcji rolnej.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu.

 

Przetarg ustny nieograniczony

2.  

Nadułki

Obręb: 0018

11/6

Nr księgi wieczystej

KW PL1P/00085276/9

1,45 ha  

66 300,00 zł

 

Przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie przeznaczonym  na cele produkcji rolnej.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu.

          Przetarg ustny

nieograniczony

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy,  mogą  składać wnioski w terminie 6 tygodni  licząc od dnia zamieszczenia wykazu.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 7.07.2020 roku do dnia 28.07.2020 roku na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki- wydanie z dnia 7.07.2020r.).