Aktualności


ZAKOŃCZENIE II ETAPU PRAC PRZY ROZBUDOWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BULKOWIE

Data:
Kategoria: Aktualności

W piątek 1 grudnia dokonano odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna”.

Oznacza to, że zakończyliśmy jedną z największych, najważniejszych i najdroższych inwestycji w historii Gminy Bulkowo!!!

ILE TO KOSZTOWAŁO?

Wartość II etapu to 3 945 840,00 zł, kwota pozyskanych dofinansowań to 3 474 145,89 zł a wkład własny Gminy Bulkowo to ponad 470 tysięcy złotych.

Całkowita wartość wykonanych w dwóch etapach prac to ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Dofinansowania, które udało nam się pozyskać przekroczyły 4 miliony 200 tysięcy złotych, a wkład własny jaki pokryliśmy z budżetu gminy to prawie 1 milion 400 tysięcy zł.

SKĄD POZYSKANO ŚRODKI FINANSOWE?

Sfinansowanie tego zadania było możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych Gminy Bulkowo.

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Przebudowa oczyszczalni ścieków była jednym z priorytetowych zadań Gminy Bulkowo. Obiekt był bardzo wyeksploatowany i groził katastrofą ekologiczną.

CO ZOSTAŁO ZROBIONE?

Zakres II etapu inwestycji to: remont reaktora biologicznego wraz z wymianą wyposażenia technologicznego; budowa nowego osadnika wtórnego; przebudowa istniejącego osadnika na zagęszczacz osadu; wymiana dmuchaw; wymiana workownicy na prasę do odwadniania osadów; zakup sprzętu asenizacyjnego (ciągnik marki New Holland wraz z wozem asenizacyjnym); zagospodarowanie terenu wokół, budowa drogi dojazdowej; bieżąca konserwacja i termomodernizacja budynku socjalno-technicznego; wykonanie ogrodzenia.

W ramach I etapu wykonano: instalację wodno – kanalizacyjną; roboty rozbiórkowe pompowni i zbiornika retencyjnego; pompownię główną; zbiornik uśredniający; remont reaktora biologicznego i pomieszczenia dmuchaw. W zakresie hali technologicznej wykonano roboty ziemne oraz roboty żelbetowe przyziemia, układ pomiarowy ścieków oczyszczonych, przebudowę istniejącego wodociągu zasilającego obiekt, a także instalacje elektryczne. Udało się również zrealizować roboty w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Następnie wykonano halę technologiczną, instalację wentylacji i systemu detekcji gazu, drogi i chodniki na terenie oczyszczalni ścieków, pompownię główną, punkt przyjęcia i zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, stację pomp ścieków oczyszczonych mechanicznie, roboty i instalacje elektryczne.

CO ZYSKAMY?

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieków dowożonych oraz automatyzacja procesów i skuteczności oczyszczania ścieków. Uruchamiając tak nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnię, z dumą możemy mówić, że mamy na wiele lat uregulowany problem oczyszczania ścieków.

Wykonana modernizacja obiektu umożliwi uporządkowanie gospodarki osadami z przydomowych oczyszczalni, a w kolejnych latach pozwoli na przyłączenia nowych obszarów do sieci kanalizacyjnej. To z kolei może spowodować przyspieszenie rozwoju Gminy Bulkowo.

JAK DŁUGO TRWAŁY PRACE?

Zadanie inwestycyjne realizowane było w II etapach w okresie od kwietnia 2021 r. do grudnia 2023 r. Wykonawcami inwestycji były firmy: Ecol – Unicon Sp. z o.o. z Gdańska i Mar Agency Sp. z o.o. z Łodzi. Wszystkie prace wykonywane były na czynnym obiekcie, w związku z powyższym musiały być prowadzone w sposób, który nie zakłócał pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarszał parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym.

CO DALEJ?

Idąc za ciosem Gmina Bulkowo aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu na realizację zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo”. W ramach zadania zaplanowano wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wyremontowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bulkowo. Całkowita wartość zadania 7 304 763,19 zł brutto, wnioskowane dofinansowanie 4 000 000,00 zł, środki własne z budżetu Gminy Bulkowo 3 304 763,19 zł.