Aktualności


ZARZĄDZENIE Nr 31/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowych Łubkach

Data:
Kategoria: Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 31/2023

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowych Łubkach.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2023 r poz. 40), art.63 ust.1 i 10 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( t.j. Dz.U. z 2021 r. 1428), Wójt Gminy Bulkowo zarządza co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowych Łubkach, Nowe Łubki 7, 09-454 Bulkowo.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Gminy Bulkowo – bulkowo.pl

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bulkowo – www.bip.bulkowo.pl

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. edukacji w Urzędzie Gminy Bulkowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych