Aktualności


ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

Data:
Kategoria: Aktualności

Rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości
i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne,
czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł,
wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2021/2022.

 „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący
z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych
(z wyłączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl),
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji:

www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 dostępny jest na stronie Fundacji.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty po wydrukowaniu należy dostarczyć wraz z załącznikami
do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Pl. Bankowy 2,
00-095 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r. Więcej informacji
o programie na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zastrzega, że w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podane daty mogą ulec zmianie.