Aktualności


Zmiana godzin pracy punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że Gmina Bulkowo zawarła porozumienie z Wojewódzkim Fun-duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przed-miocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” przez samorządy gminne.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem wyznaczona osoba będzie udzie-lała mieszkańcom Gminy Bulkowo pomocy przy wypełnieniu i składaniu wniosków o dofinansowanie.
W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny, z którego mogą korzystać mieszkańcy Gminy Bulkowo zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu Gminy Bulkowo,
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, pok. 1 (parter)
Można z niego korzystać, najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniach:
Wtorek: 7:15 – 12:15,
Czwartek: 12:00 – 17:00.
Dane osoby wyznaczonej do obsługi punktu konsultacyjnego:
Pani Iwona Dominiak – kontakt: 573 488 983, czystepowietrze@bulkowo.pl

Pomoc będzie udzielana w zakresie:
• rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku w formie elektronicznej,
• zapoznania z zasadami Programu „Czyste Powietrze” i dokumentami z nimi związanymi,
• wsparcia przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
• weryfikacji samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymagań for-malnych, weryfikacja poprawności rachunkowej, prawidłowości dołą-czonych dokumentów.