Aktualności


Zaproszenie do składania ofert

Data:
Kategoria: Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu grantowego pn. ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W związku z faktem, że wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz Regulaminem udzielania przez Gminę Bulkowo zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 07.05.2014 r. nadanym przez Wójta Gminy Bulkowo.

I. Zamawiający

Gmina Bulkowo
ul. Szkolna 1
09- 454 Bulkowo
NIP: 774 313 80 99
REGON: 611015709
Telefon: 24 265 20 13
Adres e- mail: gmina@bulkowo.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 2 instruktorów do przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

2. Szkolenia będą przeprowadzane dla 120 osób. Ich uczestnikami będą mieszkańcy gminy Bulkowo, którzy ukończyli 25. rok życia. Dopuszcza się również udział mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 25. rok życia.

3. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć 12 osób.

4. Szkolenia będą odbywać się przez okres 5 m-cy od momentu wyszkolenia instruktorów przez Operatora Fundację Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego.

5. Szkolenie dla instruktorów odbędzie się w terminie 13-14.04.2019 r. w Warszawie. Koszt dojazdu i noclegu podczas szkolenia należy wliczyć w koszt wynagrodzenia instruktora.

6. Szkolenia dla mieszkańców będą odbywać się w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach, Nowe Łubki 7, 09-454 Bulkowo.
7. Ilość i tematyka szkoleń

Łącznie zostanie zorganizowanych 10 szkoleń, obejmujących 5 modułów tematycznych w tym:

7.1 ,,Rodzic w Internecie” – 5 szkoleń;
7.2 ,,Mój biznes w sieci” – 1 szkolenie;
7.3 ,,Moje finanse i transakcje w sieci” – 2 szkolenia;
7.4 ,,Tworzę własna stronę internetową (blog) – 1 szkolenie;
7.5 ,,Rolnik w sieci” – 1 szkolenie

Prowadzenie szkoleń będzie podzielone między 2 instruktorów. Należy je prowadzić zgodnie ze ,,Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” dostępnym pod adresem mailowym: https://jawinternecie.edu.pl/dokumenty/ .

8. Czas trwania szkoleń
Dokładne terminy i godziny szkoleń będą ustalane indywidualnie z Zamawiającym po zrekrutowaniu uczestników. Zamawiający zastrzega, że szkolenia mają być prowadzone w systemie 2 dni po 6 godzin, w soboty i niedziele bądź w piątki i soboty.

9. Zamawiający zapewni 12 szt. sprzętu komputerowego dla uczestników oraz salę z dostępem do Internetu.

10. Instruktorzy będą:

10.1 Prowadzić szkolenia zgodnie ze scenariuszami zajęć i materiałami szkoleniowymi dostarczonymi przez Operatora;
10.2 Prowadzić pełną dokumentację ze szkoleń;
10.3 Prowadzić bieżącą kontrolę frekwencji;
10.4 Przygotowywać dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych szkoleń;
10.5 Przeprowadzać dla każdego uczestnika szkolenia wstępny test umiejętności w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec szkolenia ankietę ewaluacyjną.

III. Wymagane kompetencje instruktorów

A. METODYCZNE:
1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
4. Umiejętność motywowania uczestników.

B. TECHNICZNE:
1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
2. Umiejętność korzystania z Internetu.
3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie.
4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

C. DOŚWIADCZENIE:
1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3. Dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – załącznik nr 3,
4. Podpisana klauzula informacyjna art. 13 RODO – załącznik nr 5,

V. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi zostać sporządzona na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP oraz datę sporządzenia.
4. Ofertę na usługę szkoleniową może złożyć 1 instruktor lub 2 instruktorów jednocześnie, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego ( zał. nr 1 do zapytania ofertowego).
5. Cena oferty musi być przedstawiona w PLN w kwotach brutto.
6. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał podjąć, a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia np. koszty podróży na szkolenia.

VI. Dodatkowe informacje
1. W formularzu ofertowym Oferent przedstawia cenę za 1 godzinę szkoleniową tj. jedną godzinę zegarową.
2. Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji.
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie. Jeżeli pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność.
4. Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny.
7. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.

VII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
b)akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności;
c)posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
d)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e)nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;
f)dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat (udokumentowane poprzez np. zaświadczenia, referencje, protokoły zdawczo – odbiorcze zawierające liczbę przeprowadzonych godzin). Ponadto osoba taka musi posiadać kompetencje metodyczne i techniczne wymienione w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, przesłać poczta tradycyjną bądź kurierską lub przesłać w formie elektronicznej na adres: gmina@bulkowo.pl w terminie do 10.04.2019 r. do godz. 12:00.

IX. Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium, którym jest cena.
CENA (C)- 100%2. Przez CENĘ rozumie się wynagrodzenie Wykonawcy za 1 godzinę szkoleniową prowadzenia zajęć, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:
C= (Najniższa cena)/(Cena ocenianej oferty) x 100
4. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

X. Osoby do kontaktu
Wioleta Pacholska tel. 24 265 20 13 wew. 25, e-mail: w.pacholska@bulkowo.pl

XI. Załączniki

 

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3.Dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – załącznik nr 3,
4. Projekt umowy – załącznik nr 4;
5. Klauzula informacyjna art. 13 RODO – załącznik nr 5.

Pobierz zapytanie ofertowe w pdf.

 

Pobierz informację z otwarcia ofert

Pobierz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty