Aktualności


Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Data:
Kategoria: Aktualności

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

 1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennegobrykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek nie przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu gazu ziemnego lub ciepła sieciowego.

Wniosek składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wrażliwych podpisując je własnoręczniekwalifikowanym podpisem elektronicznympodpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wzór wniosku stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1976).

Wniosek (wzór) o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek składa się w Urzędzie Gminy Bulkowo na biurze podawczym).

Do wniosku zależy dołączyć:

 • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania wnioskującego podmiotu;
 • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty;
 • potwierdzenie złożenia deklaracji CEEB.

Wykaz podmiotów wrażliwych:

 1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych,
 2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
 3. noclegownia albo ogrzewalnia,
 4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. podmiot systemu oświaty,
 6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
 8. kościół lub inny związek wyznaniowy,
 9. podmiot prowadzący działalność kulturalną,
 10. podmiot prowadzący działalność archiwalną,
 11. ochotnicza straż pożarna,
 12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w  podeszłym wieku,
 13. rodzinny dom pomocy,
 14. centrum integracji społecznej,
 15. klub integracji społecznej,
 16. warsztat terapii zajęciowej,
 17. organizacja pozarządowa,
 18. spółdzielnia socjalna.

Dokumenty do pobrania:

Prezentacja – dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych

Wniosek

Instruktaż – jak_wypełnić_wniosek

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrażliwego