Aktualności


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

WÓJT GMINY BULKOWO OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY BULKOWO Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJU SPORTU
W GMINIE BULKOWO W 2024 ROKU – etap 1

 1. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o Uchwałę Nr 280/XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bulkowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego dnia 07.08.2018 poz. 7768) oraz w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599).
 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu polegających na organizacji imprez i zawodów sportowych w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Sportowym poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Dotację celową mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Bulkowo
  i na rzecz jej mieszkańców, niezaliczane do sektora finansów publicznych
  i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizując cel publiczny z zakresu sportu.
 4. Dotacja celowa może być przeznaczona na:
 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, o których mowa w pkt. 2, przeznacza się kwotę 20 000,00 zł.
 2. Wnioski należy składać w terminie do 01.2024 r. do godz. 15:00
  w sekretariacie (pokój nr 107) Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
 3. Wniosek powinien być złożony na odpowiednim druku w zaklejonej kopercie
  z dopiskiem: „Konkurs – Sport”. Wzór wniosku określa załącznik do Uchwały Nr 280/XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bulkowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego dnia 07.08.2018 poz. 7768).
 4. Do wniosku należy załączyć:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
 • statut poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku klubu działającego krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za ostatni rok, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone,
 • klauzula informacyjna art. 13 RODO.
 1. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.
 2. Odrzuceniu podlegają wnioski złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę
  w szczególności:

  • wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  • przedstawioną kalkulację kosztów,
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot,
  • dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą,
  • wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 3 dni od wypływu terminu określonego
  w pkt. 6 ogłoszenia.
 5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 6. Wniosek, którego wad nie usunięto, lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta.
 8. Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Bulkowo. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z realizacji wspieranego zadania w sposób i w trybie określonych w umowie, o której mowa w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 9. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 06.2024 r.
 10. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
 11. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert lub przesunięcie terminu składania ofert podając przyczynę.
 12. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo, publikację na stronie Internetowej Gminy Bulkowo w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

Pliki do pobrania: