Aktualności


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BULKOWO O KONSULTACJACH

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY BULKOWO Nr 88/2019 z dnia 31 października 2019 roku Wójt Gminy Bulkowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bulkowo do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2020 rok.”

Projekt Uchwały jest dostępny na stronie BIP (www.bip.bulkowo.pl), stronie internetowej www.bulkowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo oraz w pok. nr 19.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 31 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu zgłaszania opinii w czasie trwania konsultacji:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając formularz na adres: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając formularz na adres: m.piatkowska@bulkowo.pl
  • osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy (24) 265 20 13 wew. 19.

 

Wójt Gminy Bulkowo

Gabriel Graczyk

Dokumenty do pobrania:

Projekt Uchwały

Formularz zgłaszania opinii