Aktualności


Okólnik nr 20

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 07 lipca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z nowelizacją Prawa wodnego oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie został nałożony na wszystkie gminy obowiązek ewidencjonowania i kontrolowania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W świetle obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bulkowo, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi.

Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do przechowywania rachunków, faktur VAT za świadczoną ww. usługę za okres co najmniej ostatniego rokucelem sprawdzenia częstotliwości ich opróżniania. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania.

Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków została określona  w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo zgodnie, z którym właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się:

  1. nieczystości ciekłych i opróżniania zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, ale nie rzadziej niż raz na pół roku;
  2. osadów ściekowych z osadników przydomowej oczyszczalni ścieków – zgodnie z instrukcją eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz gromadzenie ich lub wywożenie wspólnie z gnojówką bądź gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny w wysokości do 5000 zł.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Bulkowo. Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie: BIP BULKOWO

Zgodnie z  art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Bulkowo zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu wszyscy właściciele nieruchomości powinni obligatoryjnie wypełnić formularz „Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Zgłoszenie należy przedłożyć w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo znajdującej się na piętrze budynku Urzędu Gminy (pok. nr 7) do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenie udostępnione jest na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo znajdującej się na piętrze budynku Urzędu Gminy (pok. nr 7).

W przypadku nie złożenia ww. zgłoszenia Gmina Bulkowo będzie zobowiązana do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych technicznych posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w trakcie której będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Pobierz  druk ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH